Vacancy Artist Liaison & Sales at Gallery Sofie Van de Velde

Vacancy Artist Liaison & Sales at Gallery Sofie Van de Velde

Vacature: Artist Liaison & Sales bij Gallery Sofie Van de Velde

Sharing Art BV, het ondersteunende bedrijf aan 2 toonaangevende galleries met verschillende artistieke projecten, gelegen in Antwerpen met een 10-tal vaste medewerkers, zoekt versterking voor het team van Gallery Sofie Van de Velde. 

De ‘Artist Liaison & Sales’ werkt in een groep met andere medewerkers en de Gallery director en owner en is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het onderhouden van relaties met de kunstenaars alsook het vergroten van hun visibliteit en erkenning in de internationale en Belgische kunstwereld en markt.  Om deze visibiliteit te maximaliseren werk je actief mee aan het uitbouwen van het netwerk en verzamelaarsbestand en sta je in voor het organiseren en bijwonen van alle acties en events hieromtrent.

 

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN: 

-        Verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van relaties met verzamelaars en kunstenaars,  

-        Verantwoordelijk voor het uitvoeren van kunstverkopen en het opvolgen van alle relevante administratie die daarbij hoort, 

-        Aanspreekpunt voor de kunstenaars voor alle aspecten van de samenwerking (financieel-administratief, inhoudelijk, organisatorisch), 

-        Goede opvolging voorzien van de (interne en/of externe) bewegingen van kunstwerken, 

-        Verzorgen van de online & offline communicatie rond de projecten (sociale media, print,...)  en contacten onderhouden met pers, 

-        Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het klantenbestand, ervoor zorgend dat ze allemaal op de hoogte worden gehouden van aankomende tentoonstellingen en projecten, 

-        Bijwonen van tentoonstellingsopeningen, vergaderingen en alle galerie-evenementen.  

-        Op de hoogte blijven van de laatste trends binnen de kunstmarkt, 

 

BELANGRIJKSTE VAARDIGHEDEN EN KWALIFICATIES:

Must haves 

-       Affiniteit met hedendaagse kunst, algemene kennis kunstgeschiedenis, 

-       5 jaar ervaring in dynamische (of gelijkaardige) werkomgeving is aanbevolen,  

-       Master in cultuurmanagement, kunstwetenschappen, architectuur of aanverwante richting, of gelijkwaardig door (aantoonbare) ervaring, 

-       Vermogen om te werken binnen een hecht team,  

-       Uitstekende communicatieve vaardigheden en sterke organisatorische vaardigheden   

-       Goed vermogen om met strakke deadlines te werken. 

-       Analytisch vermogen: kritisch, logisch en constructief denken.  

-       Flexibel en erg discreet. 

-       Zeer precies kunnen werken, met een hoge afwerkingsgraad.

-       EU-rijbewijs. 

-       Weekend werk vereist en mogelijkheid om te reizen (voor galerieopeningen en kunstbeurzen).

-       Saleservaring is absolute plus

-       Talenkennis zowel mondeling als schriftelijk: Nederlands, Engels, Frans. 

 

Nice to have

-       Goede copywritersskills, actieve ervaring in communicatie en social media 

-       Goede kennis van Microsoft XLS en Indesign 

 

jobs@sharingart.be

___________________________________________________________________________ 

Vacancy: Artist Liaison & Sales at Gallery Sofie Van de Velde

Sharing Art BV, the company behind two leading art galleries in Antwerp with about 10 permanent employees, is looking for reinforcement to join the team of Gallery Sofie Van de Velde.

As ‘Artist Liaison & Sales’ you will work directly with the other employees and the gallery’s director and owner. Your primary responsibility will be maintaining relationships with the artists to increase their visibility and recognition in the international and Belgian artworld and market. To maximize this visibility, you will actively help build the network and collector base and (co-)organize and attend all related actions and events. 

 

Tasks and responsibilities:

 - Responsible for building and maintaining relationships with collectors and artists, 

 - Responsible for conducting art sales and following up on all relevant administration involved,

 - Point of contact for the artists for all aspects of the collaboration (financial-administrative, substantive, organizational),

 - Providing proper follow-up of the (internal and/or external) movements of artworks,

 - Taking care of the online & offline communication around the projects (social media, print,...) and liaising with press,

 - Responsible for developing the client base, ensuring they are all kept informed of upcoming exhibitions and projects,

 - Attending exhibition openings, meetings and all gallery events. 

 - Keeping abreast of the latest trends within the art market,

 

Key skills and qualifications:

 Must haves

 - Affinity with contemporary art, general knowledge of art history,

 - 5 years' experience in dynamic (or similar) work environment is recommended, 

 - Master's degree in cultural management, art science, architecture or related field, or equivalent through (demonstrable) experience,

 - Ability to work within a close-knit team, 

 - Excellent communication skills and strong organizational skills  

 - Good ability to work with tight deadlines.

 - Analytical ability: critical, logical and constructive thinking. 

 - Flexible and very discreet.

 - Ability to work very precisely, with a high level of finish.

 - EU driving license.

 - Weekend work required and ability to travel (for gallery openings and art fairs).

- Sales experience is absolute plus

- Language skills both oral and written: Dutch, English, French.

 

Recommended

 - Good copywriter skills, active experience in communication and social media

 - Good knowledge of Microsoft XLS and Indesign

jobs@sharingart.be